KONTORSSTOLEN AB:s ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 2020

Allmänna villkor
Kontorsstolen i Sverige AB benämns i detta dokument som Kontorsstolen AB. Kontorsstolen AB säljer till företag och registrerade bolag. För att göra en beställning ska ni vara en fysisk person över 18 år, som representerar ett bolag och har befogenhet att göra inköp på bolaget. I samband med beställningen godkänner ni Kontorsstolen AB:s försäljningsvillkor 2020 och Kontorsstolen AB:s allmänna leveransbestämmelser 2020, om inget annat skriftligen har avtalats.

Order
Vid inkommande beställning träffas avtal om köp först när Kontorsstolen AB bekräftat beställningen genom ett e-postat ordererkännande. Ordererkännandet skickas efter att Kontorsstolen AB kontrollerat att vi kan leverera i enlighet med Er beställning samt att ni är en godkänd kund. Alla beställningar anses som bindande. Kontorsstolen AB förbehåller sig rätten att neka kund köp. Leveranstiden meddelas i ordererkännandet. För att få uppdaterat leveransinformation är ni välkomna att ringa eller skicka e-post till oss. Specialbeställningar ska i normalfallet förskottsbetalas.

Priser
Alla priser som anges är exklusive lagstadgad moms och anges i svenska koronor. Kontorsstolen AB reserverar sig för prisändringar som följd av momshöjningar, onormalt höga valutaförändringar och prisförändringar, som vi inte kan råda över. Avgift för frakt tillkommer och fakturaavgift tillkommer vid pappersfaktura.

Betalning
Du kan välja att handla mot faktura efter sedvanlig kreditprövning. Betalningsvillkor: Normalt 30 dagar netto om inget annat avtalats.

Förskottsbetalning vid specialbeställningar. Uteblir förskottsbetalning förbehåller sig Kontorsstolen i Sverige AB att ha rätt att makulera ordern. Faktura skickas via e-post PDF. (Ingen fakturaavgift). Varan ägs av Kontorsstolen AB tills varan är tillfullo betald. Vid försenad betalning efter förfallodag debiteras 12% dröjsmålsränta. Kontorsstolen förbehåller sig rätten att ta ut påminnelseavgift vid utebliven betalning max 450kr per påminnelse.

Leveranstid
Leveranstiden meddelas i ordererkännandet. Leveranstiden varierar beroende på produkt eller specialbeställning. Förbehåll för mellanförsäljning. Avvikelser kan förekomma och om leveransförseningar uppstår kontaktar vi kunden.

Frakten
Fraktkostnad tillkommer på alla beställningar om inget annat skriftligen avtalats.

Leverans: EXW

Fraktsätt:
Leveranser sker vanligen med DHL eller Posten – Önskas avisering via e-post eller SMS meddela Kontorsstolen AB i er beställning så ordnar vi det.

Ej utlösta paket
Om varan inte hämtas ut och automatiskt returneras till oss debiteras ni en hanteringskostnad på 350kr. Vid utebliven betalning av ordervärdet och fraktkostnader vidarebefordras kraven ovillkorligen till inkasso.

Felleverans
Har något blivit fel i leveransen är Kontorsstolen AB angelägna om att du meddelar oss så att vi får rätta till felet.

Garanti
Garanti för nya produkter är 12 månader från inköpsdatumet och omfattar reparation av fabrikations- och materialfel. Garantin gäller om produkten trots normalt användande skulle gå sönder. Garanti gäller inte för laddare, omvandlare och batterier. Kunden står för fraktkostnaden till angiven plats om inget annat har överenskommits. Varan måste packas och emballeras väl, så att fraktbolaget enkelt kan hämta varan. Kunden står för lastning av produkten vid överlämnandet till fraktbolaget.  

Manualer
Alla produkter har manual som skickas med varan. Har den kommit bort eller någon av misstag slarvat bort manualen kontakta Kontorsstolen AB.

Reklamationer
Kontakta Kontorsstolen AB skriftligen innan något reklamationsgods skickas till Kontorsstolen AB, så att vi får möjlighet att sätta oss in i reklamationen.

Vid överenskommen retur.

1. Skriv en reklamation med beskrivning av felet och bifoga bilder, sänd reklamationen och bilderna med e- post till Kontorsstolen AB.

2. Du får ett returnummer.

3. Skriv ut och bifoga en kopia av reklamationen innehållande en beskrivning av felet och returnummer med frakten.

4. Packa och emballera varan väl i originalförpackning eller likvärdig förpackning med samtliga tillbehör.

5. Märk godset tydligt.

6. Ni står för fraktkostnaden.

7. Skicka varan till av oss överenskommen angiven plats.

Vid fraktskada.
Tänk på att dokumentera synliga fel på paket som kan påverka skicket på varan ni beställt. Gör i så fall en reklamation till fraktbolaget direkt på utlämningsplatsen.
OM DU INTE LÄMNAR NÅGON ANMÄRKNING KAN DU INTE FÅ NÅGON ERSÄTTNING FÖR DITT SKADADE ELLER STLUNA GODS!

Säkerhet
I samband med din registrering, förfrågan eller beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att utföra våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar också kommunikation som vi har med dig via e-post eller telefon, för att upprätthålla en god servicegrad som du förväntar dig av oss. Kontorsstolen AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje prat.

Force Majeure
Kontorsstolen AB fritar sig från skyldigheten att fullfölja sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om Kontorsstolen ABs åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig, upplopp, eldsvåda, natur kattastrof, blockad,  explosion, eller ingrepp av offentlig myndighet som Kontorsstolen AB heller inte kunnat förutse. Kontorsstolen AB är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Kontorsstolen AB är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd.

Reservation
Kontorsstolen AB reserverar sig mot ev. felaktigheter i innehåll så som text, bild och prislista.

Ändringar
Kontorsstolen AB förbehåller sig rätten att från tid till annan att ändra innehållet i dessa Allmänna försäljningsvillkor. Angivna Allmänna försäljningsvillkor gäller således tills vidare. Vid var tid aktuella Allmänna försäljningsvillkor publiceras alltid på www.kontorsstolenab.se

Tvist
Tvist mellan Kontorsstolen AB och kunden skall i första hand lösas mellan parterna. I andra hand avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt

 

KONTORSSTOLEN AB 2020 ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

Dessa leveransbestämmelser gäller för leverans av produkter sålda av KONTORSSTOLEN I SVERIGE AB, organisationsnummer 556433-5528, 
om inte annat uttryckligen avtalats. Kontorsstolen i Sverige AB benämns i detta dokument som Kontorsstolen AB.

Dessa leveransbestämmelser är ett tillägg till NL09 (om inte montage ingår) vilka gäller i sin helhet med följande
ändringar och tillägg (För de fall Kontorsstolen AB 2020 och NL inte överensstämmer har Kontorsstolen AB 2020 företräde):

Leverantörens/säljarens (Kontorsstolen AB) åtaganden:

Leverans sker i enlighet med ordererkännande.
Levereras av produkt, monterings-kit, förbrukningsvaror mm är avsedd för den svenska marknaden.
Produkt och övrig utrustning skickas från angiven plats senast på bekräftad leveransvecka.

Fakturering av produkter och material sker vid leverans från Kontorsstolen AB.
Montage ingår inte från Kontorsstolen AB. Kontorsstolen AB utför endast materialleveranser.

Initial injustering av produkter och/eller vågsystem sker i normalfallet på fabrik eller hos leverantör. Om vågsystemet beställts med verifiering utförs detta med förstagångsverifiering från fabrik eller hos leverantör. Om inte detta kan ske tillkommer kostnader för extra transporter, resor, arbetstid och
eventuell verifieringskostnad.

Extra injustering, extra verifiering, på grund av att vågen har förändrat eller förändringar på omständigheter, förutsättningar för applikationen där
produkten och/eller vågen är monterad, innebär en extra kostnad om inte annat avtalats.

Garanti gäller inte för överspänningar i elsystem, överbelastning av vågkapacitet, åsknedslag eller vid oaktsam och/eller felaktigt användande av produkter, mjukvara eller tjänster från Kontorsstolen AB.

Beställarens/köparens åtagande utan extra kostnad för leverantören/säljaren:

Att meddela typ, färg och modell på produkt och/eller standardvåg, som ska beställas, skall ske senast i samband med beställningen.
För specialbeställningar eller anpassade vågsystem, skall kunden skriftligen förse Kontorsstolen AB med av kunden godkända underlag så som specifikationer och ritningar. Kunden tar fullt ansvar för att underlagen är korrekta. Kunden ska för icke standarddelar, som ska specialtillverkas, förse Kontorsstolen AB med ritningsunderlag innan Kontorsstolen AB kan ange leveranstid.
Kunden skall meddela leveransplats, krav, typ, material, färg och modell på produkten eller systemet, senast i samband med beställningen (Olika modeller kan behöva olika anpassningar och monteringssatser).

Ändrings- och tilläggsarbeten samt väntetid

För merkostnader för ändrings- och tilläggsarbeten, som inte ingår i ordererkännandet, samt för väntetid som orsakas av omständigheter som inte
Kontorsstolen AB ansvarar för, utgår extra debitering medför vid var tid ordinarie taxa för arbetstid respektive restid och reseersättning samt eventuellt extra material. I sådana fall debiteras tillkommande traktamenten och logi enligt vid var tid gällande regelverk.

Övrigt

Garanti för nya produkter: 12 månader. Frakter och på plats reparation / service ingår ej i garantin.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto om inget annat avtalats. 
Kontorsstolen AB förbehåller sig rätten att besluta om en kunds betalningsvillkor. 
Alla priser är exklusive moms. 
Leverans: EXW
Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagens bestämmelser

Ändringar

Kontorsstolen AB förbehåller sig rätten att från tid till annan att ändra innehållet i dessa Allmänna leveransvillkor. Angivna Allmänna leveransvillkor gäller således tills vidare. Vid var tid aktuella Allmänna leveransvillkor publiceras alltid på www.kontorsstolenab.se